Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Chỉ Cần Có Tiền Ta Yêu – Chương 165 – 166 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 165
Vı̀ môṭ ngườ i kia, tiến hành đoạt thiên ha!̣
Lão thái hậu chậm rãi đi tới, nhẹ nhà ng đem á o lông chồ n khoá c lên ngườ i Hiên Viên Tiêu, sau đó bà ngồ i xuố ng bên caṇ h hắ n.
“Hoà ng nhi, ai gia hiể u được.”
Lão thá i hâụ  thoá ng nhế ch môi, gợi lên môṭ
ý cườ i nhợt nhaṭ .
“Ai gia cuñ g từ ng giố ng như con vâỵ !”
Lão thá i hâụ  nhı̀n thấ y hắ n như cu,̃ không hề phả n ứ ng, than nhẹ môṭ hơi, laị nó i: “Hoà ng nhi, con cho rằng có được đứ a nhỏ kia không khó , nhưng con không giữ được nà ng.”
Đôi mắ t củ a Hiên Viên Tiêu rố t cuộc giâṭ giâṭ , hà ng mi dà y run rẩ y, sau đó mım̉   cườ i, rồ i laị im lăṇ g.
Lão thá i hâụ  giương mắ t nhı̀n, chı̉ thấ y con trai củ a bà ngồ i im ở chỗ kia, ôm chăṭ lấ y đầ u củ a mı̀nh, toà n thân vô lực, thâṃ   chı́ bà  nhı̀n thấ y trong đôi mắ t khé p hờ  kia môṭ  mà u hồ ng nhợt nhaṭ .
Đó  là  nướ c mắ t ẩ n nhẫn không kiềm chế được mà tuôn ra. Chố c lá t sau, tâm của bà xoắ n laị .Bà vẫn là nghĩ về nà ng khá đơn giả n, đem vi ̣ trı́ của nàng trong lò ng con trai bà  nghı đơn giả n.
Bắt đầu từ  khi  nào, thứ quan trọng nhấ t trong lò ng hoà ng nhi củ a bà đã thay đổ i? Thứ thâṭ sự quan trọng hóa ra đã không còn rồi.
“Chı̉ cầ n con không phải người mạnh nhất thiên hạ này, con liề n không thể bả o vệ được nà ng.”
Rố t cuộc, Hiên Viên Tiêu châṃ   rãi ngẩ ng đầ u lên, nhı̀n về phı́a lão thá i hâụ .
“Hoà ng nhi à , trướ c hãy đaṭ được thiên hạ đã, chờ khi thiên hạ nà y là củ a con, nà ng cuñ g sẽ thuôc̣  về con.” Lão thá i hâụ  đó n nhâṇ  đôi mắ t đang nghiên cứ u củ a Hiên Viên Tiêu, cườ i cườ i, như môṭ  ngườ i mẹ bı̀nh thườ ng, bà đưa tay chaṃ   và o má i tó c đãbi  tuyế t là m ướ t củ a Hiên Viên Tiêu, “Không ai có thể cự tuyêṭ quân vương duy nhấ t trong thiên ha.̣ ”
Hiên Viên Tiêu rũ xuống mi mắ t, như đang tự hỏ i. Trong lò ng băn khoăn không biế t nên xử trı́ thế nà o.
“Thờ i  điể m  nà ng  rờ i  đi  có   nó i  gı̀  hay không?…Có     nó i…nó i đ ế n Bá nh   Trôi   hay không…?”
Môṭ trâṇ  gió là nh laṇ h thổ i qua Trườ ng Nhac̣ cung vắng vẻ, Hiên Viên Tiêu nắ m thâṭ chăṭ á o lông chồ n trên ngườ i, trong thanh âm mang theo sự thê lương cù ng bấ t lực không thể che giấ u.
Hiên Viên Tiêu rố t cuộc cuñ g hiể u được cá i gı̀ đố i vớ i hắ n là quan troṇ g nhấ t.
Hai mươi lăm năm qua, điạ  vi ̣ củ a hắ n cà ng đổ i cà ng cao, hoà ng tử , thá i tử , cuố i cù ng trở thà nh môṭ đế vương cao cao taị thượng, nhâṇ được sự kı́nh troṇ g, ngưỡ ng mộ củ a moị ngườ i.
Thể nhưng, thứ mà hắ n khao khá t, laị cắ m rễ sâu trong tâm hồ n hắ n.
Hắ n khá t voṇ g tı̀nh thân, khát vọng được quan tâm, khát vọng được số ng dướ i môṭ bầ u trờ i sac̣ h sẽ.
Nhưng hắ n chưa bao giờ đaṭ được điề u nà y, chỗ dựa củ a hắ n vıñ h viễn là chı́nh mı̀nh, vıñ h viễn số ng ở  nơi trà n ngâp̣  âm mưu bên trong bứ c tườ ng hồ ng.
Môṭ giây trướ c quan tâm hắ n chu toà n, giây tiế p theo lại có  thể  ở  trong lò ng hắ n mà  hạ xuố ng đôc̣  dược.
Bao nhiêu năm qua hắ n cuñ g chưa từ ng nhı̀n thấ y môṭ thứ gı̀ thâṭ sự sac̣ h sẽ, ngoaị trừ môṭ đôi mắ t xanh biế c trong suốt vô cùng.
Nhưng như vâỵ  thı̀ thế nà o?
Che giấ u dướ i á nh mắ t ấ y là tâm điạ  xấ u xa như rắ n rế t.
Như thế , hắ n oá n hâṇ , oá n hâṇ  chı́nh mı̀nh thâṭ ngu xuẩ n.
Như thế , hắ n trở nên hoà n my,̃ hoà n mỹ đế n không bao giờ  tin tưở ng…sự chân thà nh tha thiế t.
Thế nhưng, nế u hắ n không găp̣  được nà ng, nế u sự thâṭ không phả i như vâỵ , hắ n có thâṭ sự là may mắ n.
Kỳ thâṭ , là may mắ n sao?
Vẫn số ng trong mờ  miṭ, không minh bac̣ h, không hề biế t đế n sự ấ m á p, vâỵ  mớ i là haṇ h phú c sao?
Nhưng, ngườ i  kia, đã  là m biế n đổ i  cuôc̣ số ng củ a hắ n, phá hủ y tâm tư cả đờ i củ a môṭ quân vương, laị không biết vì sao mà cắ m rễ ở sâu trong tâm hồ n hắ n, liề n như vâỵ  không thể đè né n mà cù ng thứ hắ n sớ m đã quên mấ t cắm sâu và o trong lò ng hắ n, ngay cả  năm thá ng cuñ g không thể chaṃ   tớ i nơi ấ y.
Trong lò ng lão thá i hâụ  đã dự đoá n moị phả n ứ ng củ a  Hiên Viên Tiêu, phá i  á m vệ không ngừ ng đuổ i theo, hoặc là lớn tiếng trá ch bà đã can thiêp̣  và o, chı̉ là bà không nghı ̃               đế n hắ n sẽ như ngườ i mấ t hồ n, ngồ i ngẩ n ngườ i ở Trườ ng Nhac̣  cung, môṭ câu cuñ g không nó i, thâṭ khiế n ngườ i ta không thể lý giả i.
Bộ daṇ g nà y củ a Hiên Viên Tiêu cà ng là m cho lão thá i hâụ   cả m thấ y viêc̣   bà  trợ giú p Thương Quan Lăng rơi đi la đung. Co môt sô ngườ i không được phé p có nhược điể m, nhữ ng đau khổ hiêṇ  taị hế t thả y rồ i sẽ qua đi.
“Nà ng nó i nà ng sẽ không trở  về .” Lão thá i hâụ  bı̀nh tıñ h mà nó i,“Bá nh Trôi là cá i…”
Hiên Viên Tiêu giố ng như bi lờ i nó i củ a thá i hâụ  kı́ch thı́ch, bỗng nhiên laị cườ i ha hả , khó e mắ t, đuôi lông mà y đề u như đang cườ i, cả lồ ng ngực cuñ g điên cuồ ng mà run rẩ y.
“Trẫm muố n có được thiên hạ ngay bây giờ , trẫm phả i dù ng ngà n dăṃ   giang sơn nà y để giữ chân nà ng laị .”
Lão thá i hâụ  ở phı́a sau Hiên Viên Tiêu hơi hơi mı́m môi.
Bệ ha,̣ nế u ngườ i không thể hoà n thà nh tâm nguyêṇ  đấ y, thiế p sẽ để con củ a chú ng ta thay ngườ i hoà n thà nh, thiế p muố n ngà n dăṃ   giang sơn nà y đề u khắ c lên tên Hiên Viên gia chú ng ta!
***
Đưa mắ t nhı̀n laị  rừ ng bac̣ h dương, được bao phủ trong lớp tuyế t mỏ ng, nhấ t thờ i, tinh thầ n tôi hoang mang.
Dướ i á nh trăng, trên nề n tuyế t trắ ng, môṭ ngườ i thong thả đứng khoanh tay.
Một bộ bạch sam tay áo phất phới, môṭ đầ u tó c trắ ng hỗn loaṇ  bay bay, môṭ  đôi mắt bạc đaṃ   mac̣ , xa cá ch.
Hắ n cứ  như vâỵ   đứ ng lăṇ g trên nề n tuyế t trắ ng, bı̀nh tıñ h mà nhı̀n tôi, nương theo từ ng trâṇ  gió laṇ h, mù i hoa ngoc̣  lan nhà n nhaṭ thuôc̣ về  riêng hắ n trong nhá y mắ t quấ n lấ y toà n bộ cơ thể tôi.
Hắ n nó i: “Lầ n nà y ta không muôṇ .”
Tôi cườ i cườ i, tiế n lên và i bướ c, nhı̀n thấ y căp̣  mắ t mà u bac̣  xinh đep̣  củ a hắ n, vô cù ng tự nhiên mà  mở  miêṇ g: “Vân tiên nhân, đã lâu không găp̣ .” Châṃ   rãi vươn tay về  phı́a hắ n, măc̣  dù bắ t tay có điể m ngố c, nhưng trong nhá y mắ t đó tôi đã lựa choṇ  như vâỵ .
Căp̣  con ngươi mà u bac̣  hơi run rẩ y, lộ ra bac̣   môi băng lãnh giâṭ  giâṭ  hướ ng về  phı́a trướ c giương lên môṭ cá i. Ngay sau đó , môṭ đôi tay laṇ h như băng liề n bao lấ y gương măṭ tôi, đầ u ngó n tay laṇ h buố t nhẹ nhà ng vuố t ve.
“Thật  tốt,  nàng  còn  sống!”  Đôi  mắ t  lưu chuyể n, măc̣  dù trong suố t nhẹ nhà ng, nhưng laị lãnh khố c, không có tı̀nh cả m.
“Sẽ không laị  để cho nàng rờ i khỏ i.” Thầ n sắ c  bı̀nh tıñ h, thanh âm tự  nhiên trong trẻ o nhưng laṇ h lù ng mà trầ m thấ p.
Á ch, thà nh thâṭ mà nó i khi nghe như vâỵ  thı̀ trong lò ng xeṭ  qua môṭ  giây cực không thoả i má i, nhưng chı̉ là  môṭ  giây. Lố i suy nghı  củ a Vân tiên nhân thı̀ không thể dù ng cá ch suy nghı ̃ củ a ngườ i bı̀nh thườ ng mà lý giả i, tôi coi như không có nghe thấ y.
Cá i gı̀ tôi cuñ g chưa nghe thấ y.
NO, tôi quyế t điṇ h cấ p cho tên Vân tiên nhân laṇ h như băng mà động lòng người nà y môṭ cá i ôm thuầ n khiế t mang theo ấ m á p, hữ u nghi.̣
Vı̀ thế , tôi vươn song chưở ng chuẩ n bi ̣ôm cái eo nhỏ thon thon, uyể n chuyể n kia, cac̣  cac̣ .
“…Á ch…” Không phả i chứ!
Bỗng dưng, đôi tay vố n ôn nhu đăṭ trên măṭ tôi giơ lên, Âu Dương Vân laị nhanh chó ng bổ ra kı̀nh khı́ chung quanh mı̀nh ba tấ c.
Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí co rút dội lại, cả người bị văng ra xa ba thước.
Âu Dương Vân thở  dà i đầy ngụ ý, giương mắ t nhı̀n đế n gương măṭ  mỹ lệ đang giâṇ  dữ củ a Thượng Quan Lăng, trong lò ngđôṭ  nhiên căng thẳ ng, con ngươi mà u bac̣   không dao đôṇ g, lưu chuyể n ra môṭ tia á y ná y, nhưng sau đó  lú c  mở  miêṇ g  nó i  laị  là  bı̀nh tıñ h,  lãnh đaṃ  :“Cô gia không thı́ch ngườ i bên ngoà i đuṇ g c hạm, có điều….” Hắ n laị  nhı̀n nhı̀n á nh mắ t Thượng Quan Lăng, chớp chớp con ngươi mà u bac̣ , do dự xong, mớ i laị  nó i:“Có điều, nế u là nàng…thı́ch… Cô gia… Cô gia có thể …ngoaị lê.̣ ”
Bỗng nhiên, Âu Dương Vân duỗi tay ra, tôi bi môṭ cỗ lực đaọ  mạnh mẽ ké o qua, tiế p theo ngã và o môṭ cá i ôm không có độ ấ m, nháy mắt một cỗ khí lạnh gắt gao bao lấy tôi.
Tôi vô cù ng ngac̣   nhiên, đây là  chuyện gì vậy?
Xưng ‘Cô gia’ với tôi, cò n không thı́ch ngườ i khá c đuṇ g chaṃ  ? Anh vốn dĩ lúc ở Tiên Nguyệt phường cũng không có như vậy nha Vân tiên nhân!
Thế, anh không cho lão nương ôm, hiêṇ  taị dựa và o đâu ôm lão nương?
Tôi ra sứ c giãy duạ   trong lò ng Âu Dương Vân, ngẩ ng đầ u nhı̀n hắ n, ôn nhu như nướ c mà nó i: “Đú ng rồ i, đú ng rồ i, bả n cung cuñ g không thı́ch bingườ i khá c đuṇ g chaṃ  , nhấ t là môṭ tên Cô gia cô đơn.”
Âu Dương Vân kinh ngac̣  nhı̀n tôi, đôi mà y xinh đep̣  hơi hơi cau laị , tiế p theo con ngươi mà u bac̣  chớ p chớ p, lông mi giương cao như bỗng nhiên tın̉ h ngô,̣ lộ ra nụ cười với một biể u tı̀nh khó tả , ngữ khı́ bı̀nh tıñ hvẫn đạm mạc như cũ  hỏ i:“Lăng nhi,  nàng đang nó i  mát, đú ng không?”
Trong nhá y  mắ t  ấ y,  gương măṭ  đep̣   đế n không thuôc̣  về ngườ i phà m kia dườ ng như phá t ra tia sáng ló ng lá nh, là m cho ngườ i ta thấ t thầ n.
“Không phả i.”Tôi giương mi, rấ t có khı́ thế . Ai nó i má t a, tôi đây có thể so vớ i và ng 24K cò n tinh khiế t hơn à nha!
Là môṭ tiếng cườ i khẽ, không sai phá t hiêṇ ra  môṭ  tiế ng cườ i khẽ. Từ  khó e môi củ a Âu Dương Vân, cá i vi tiên nhân laṇ h như băng nà y trà n ra.
“Tu luyêṇ  ‘Mạch Tuyệt thần công’ phả i phố i hợp ‘Thanh Tâm quyết’, ta hiêṇ  giờ đã đôṭ phá tầ ng thứ tá m củ a Mac̣ h Tuyêṭ , thiên hạ này đã khó gặp địch thủ .”
“Cá i gı̀?” Đây là thứ tôm tép gı̀? Nghe tên đã thấ y rấ t laṇ h. Mac̣ h tuyêṭ ? Thanh tâm? Tôi đây chẳng thèm!
“‘Thanh Tâm quyế t’tu đế n tầ ng thứ  chı́n sẽ đoaṇ  tuyêṭ luc̣  duc̣ . Nế u chố ng laị nó nhấ t điṇh sẽ chế t.” Trong mắ t lại không có môṭ  tia cả m tình.
Cai gı mà thầ n công, đây ro rang chınh là ma công thì có?
Nhớ lại tiểu Vô Cầu từng kể cho tôi rằng Vân tiên nhân sau khi biế t được ‘tin chết’ của tôi đã tà n sá t hà ng loaṭ dân trong thà nh, tôi liề n thố t ra một câu: “Không thể luyêṇ  nữ a!”
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Chương 166
Đoạt người, ngươi làm khó dễ được ta?
“Vì sao?” Ánh mắt lãnh đạm của Âu Dương Vân lóe lên một tia sắc bén, nhìn tôi, vươn tay ra, gọi:“Lăng nhi, tới đây.”
Tôi lui về sau mấy bước, đứng lại.
“Người ta sống là vì muốn có thất tình lục dục, không có những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa?” Tôi nhẹ giọng nói.
Âu Dương Vân chăm chú nhìn tôi, rất lâu sau, hắn tiến lên mấy bước, lại nói: “Tới đây.” Có phần hơi cao giọng.
Bất giác, tôi lại lui về phía sau, dường như đã chọc giận hắn, dung nhan tuyệt thế không có biểu cảm càng thêm u ám.
Ài, xem ra con người này vẫn nóng nảy như vậy, luyện loại công phu đó làm chi không biết.
Thấy tôi lui về phía sau từng bước một, Âu
Dương Vân thấy không vui.
“Tới đây!”
“Không muốn!” Vội vàng bịt cái miệng láu táu lại, xoay người co chân chạy.
Không có gió, đột nhiên bóng cây lại lắc lư dữ dội, vốn quanh đây chỉ có tôi và Âu Dương Vân, đột nhiên từ trong bóng râm xuất hiện một đám hắc y nhân. Khi Âu Dương Vân còn chưa kịp có phản ứng gì, cơn gió đó như chắn giữa tôi và hắn, ánh trăng sáng rỡ, ánh đao lập lòe.
Nhóm hắc y nhân mang mặt nạ bằng đồng hung ác cũng không động thủ với Âu Dương Vân, tất cả đều quỳ xuống trước mặt tôi, muôn phần cung kính nói: “Bái kiến chủ nhân!”
Hả… Chủ nhân?!
Chợt thấy bên tai phảng phất hai trận gió lạnh, tôi vội ngẩng đầu truy tìm.
Ngân thương, lục sam. Kiếm lạnh, lam bào.
Hai người đứng trước mặt Âu Dương Vân, gió lạnh quét qua, tay áo tung bay.
Mạc Ly và anh họ độc miệng đã tới rồi?!
Âu Dương Vân hờ hững quét mắt nhìn Tô Tử Chiêm và Ất, tao nhã thu bàn tay đang duỗi ra về, khoanh tay, thần sắc cao ngạo, giọng nói lạnh giá trầm thấp: “Cô cho rằng lũ giun dế các ngươi không sợ  lạnh.  Không ngờ  vẫn xuất hiện.” Ánh mắt lại quay về trên người Thượng Quan Lăng, nói:“Còn không qua đây?”
Tô Tử Chiêm phẫn nộ, cười lạnh nói: “Ngôn vương đang nói chuyện với ai vậy? Nơi này hình như không có ai quen biết Ngôn vương thì phải.”
Thượng Quan Mạc Ly vội giơ tay ngăn Tô Tử Chiêm còn đang định nói nữa lại, cau mày nghiêm nghị, hắn nhìn vẻ mặt hờ hững vô nghĩa của Âu Dương Vân, nói: “Ta đặc biệt tới đón trưởng công chúa hồi triều, hi vọng Ngôn vương tránh đường cho.”
Lời nói ấy khiến Âu Dương Vân dửng dưng dõi mắt nhìn hắn, “Chuyện của các ngươi có liên can gì đến cô? Cô ở chỗ này, đương nhiên chỉ có một mục đích, đó là đoạt vương phi của cô đi.”
“Đoạt đi?!” Tất cả mọi người đều hét thất thanh, Tô Tử Chiêm càng tức giận trừng mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, không thốt ra lời.
Âu Dương Vân thờ ơ nói: “Cô căn bản không quan tâm tới thân phận của Lăng nhi, đối với cô mà nói, nàng chính là người ở bên cô suốt đời, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Song, Lăng nhi hình như rất không thích qua đây. Chuyện nàng không thích, cô chẳng muốn người khác miễn cưỡng nàng.” Thái độ hắn ngông cuồng, “Cô đành tự mình qua đó vậy.”
Dứt lời, Âu Dương Vân chẳng màng đến sự kinh ngạc của mọi người, thong thả tiến lên, Thượng Quan Mạc Ly lập tức phản ứng kịp, ngăn Âu Dương Vân lại, lạnh giọng nói: “Diêm Thất nghe lệnh, mọi người trong Diêm điện hãy hộ tống trưởng công chúa rời khỏi đây trước!” Ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Vân, “Có Thượng Quan Mạc Ly ở đây tuyệt đối không cho phép ngài mang trưởng công chúa đi!”
Một tiếng cười cuồng dã, ngân thương khua múa, “Thượng Quan Mạc Ly ngươi sao lại quên mất ta rồi!” Ngữ khí Tô Tử Chiêm tràn đầy vẻ châm chọc, “Ngôn vương bệ hạ, không biết
‘Mạch Tuyệt thần công’ của ngài bây giờ đại thành chưa? Tử Chiêm ngày đêm trông mong có thể cùng bệ hạ luận bàn một phen!”
Đôi mắt màu bạc như ngọc lưu ly không hề chớp lấy một cái, nét mặt vẫn lạnh lùng như trước, “Các ngươi bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng chẳng sao, cô nhất định phải đoạt đi.” Đôi đồng tử màu bạc dần nhuốm sắc đỏ sẫm, giữa ánh chớp đá lửa, cuồng phong gào thét, tuyết bay rợp trời, “Các ngươi không biết tự lượng sức mình.”
Âu Dương Vân chậm rãi di chuyển bước chân, bóng dáng nho nhã hệt như thi nhân múa quạt, tư thế tuyệt đẹp đó tựa như nước chảy, bất luận là ai, đều chỉ có cách dõi theo không rời mắt.
Khoảnh khắc ấy, gió tuyết mạnh mẽ như ngưng cả lại.
Cuồng phong nhanh chóng thổi ập tới mọi người trong rừng cây, còn sương tuyết như hoàn toàn tụ hội xung quanh Âu Dương Vân, dưới động tác khua múa nhẹ nhàng của hắn, biến thành một màn nước, như có sinh mệnh, bốn phía quanh hắn chuyển động, hình thành quang ảnh màu bạc.
Quang ảnh đó ngưng tụ mỗi lúc một dày đặc, hào quang càng lúc càng sáng, hào quang màu bạc như thiêu như đốt khiến người ta không tài nào mở mắt ra được, trong tầm nhìn mờ ảo, chỉ thấy hào quang dần dần ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng chầm chậm bồng bềnh trên tay Âu Dương Vân.
Tất cả mọi người đều nín thở, Tô Tử Chiêm, Thượng Quan Mạc Ly tập trung tinh thần dán
 
mắt nhìn Âu Dương Vân, không dám buông lơi chút nào.
Quầng sáng chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng của Âu Dương Vân, càng tôn lên vẻ đẹp quỷ dị, trong tầm nhìn bàng bạc thế, chỉ nhìn thấu được đôi mắt đỏ sẫm thâm trầm của Âu Dương Vân, khiến người ta phải rùng mình.
Quả cầu ánh sáng nhuộm sắc bạc xanh trong bàn tay Âu Dương Vân chuyển động nhanh như chớp.
Nhìn ánh mắt Âu Dương Vân càng lúc càng u ám, bất kỳ ai cũng biết tiếp theo đây hẳn sẽ là chiêu thức giết người lợi hại.
Thượng Quan Mạc Ly chưa từng thấy môn võ học nào như vậy, thầm kinh hãi. Lập tức nín thở nhíu mày, tinh thần tập trung cao độ, vận nội lực tới cực hạn, mơ hồ phát ra tiếng kêu răng rắc của xương cốt.
“‘Mạch Tuyệt thần công’ tầng thứ tám?!” Khó khăn lắm, Tô Tử Chiêm mới mở miệng được, giọng nói có chút mờ mịt.
Âu Dương Vân khẽ nheo mắt lại, vui sướng y như đã tìm được tri âm,“Ngươi cũng hiểu biết đấy.”
Tô Tử Chiêm thở dốc vì kinh ngạc, loại võ công gần như thần thoại kia, cũng có thể được con người này luyện đến cảnh giới ấy? Chẳng phải đã thất truyền rồi sao?! Chẳng phải không có nội công tâm pháp sao?!
Tâm can hắn kích động mãnh liệt, kinh hoàng xen lẫn sục sôi.
Thân là người học võ, đối mặt với võ công khí thế bừng bừng như vậy luôn tốt hơn là sợ hãi.
Tô Tử Chiêm cười khùng khục: “Tốt! Rất tốt!” Sau tràng cười dài, ngân thương trong tay hắn xuất trận, dây lò xo bật tung ra, cây thương bỗng nhiên duỗi thẳng vài thước.
Bất tri bất giác Thượng Quan Mạc Ly cũng giơ thanh kiếm của mình lên, kiếm lạnh như dòng nước mùa thu, ấm áp nhọn hoắt, dưới ánh trăng lấp lánh bảy sắc màu.
Trong mắt Âu Dương Vân toát lên tia sáng kỳ dị.
Chết tiệt! Đám người này mất trí cả rồi! Chớ ỷ vào võ công cao cường thông minh tuyệt đỉnh của mình mà có thể đòi đánh đòi giết!
Không nhịn được, tôi sải bước tiến lên, đột nhiên một bàn tay tát vào… Trên mặt mình…
Mẹ ơi, đau quá!
Trong chớp mắt, hào quang kia, cuồng phong kia, đều ngừng cả lại.
Ba kẻ điên cuồng kia cũng biết điều, vây quanh tôi thành một vòng tròn nhỏ, nhìn tôi chằm chằm với đủ loại ánh mắt khác nhau.
Vân tiên nhân lãnh đạm như tơ, sắc đỏ dần phai trong đôi mắt, nhưng vẫn lưu lại một tia đỏ sẫm, khiến người ta sợ hãi.
Anh họ độc miệng không nén nổi giận dữ, trợn trừng, mắt long lên sòng sọc, phẫn nộ như có thể phun ra lửa.
Bình tĩnh tra kiếm vào vỏ, Mạc Ly nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Muội điên à?! Muốn đánh cũng nên đánh vào mặt hắn chứ!” Anh họ Tử Chiêm hung hăng trừng mắt nhìn tôi, chỉ tay về phía Vân tiên nhân.
Tôi không khỏi cười khổ. Mấy người đều muốn đấu võ, thế trận này tôi  không ‘tự mình hại mình’ thì mấy người có để ý đến tôi? Còn chẳng phải sẽ không đếm xỉa đến tôi!
Tôi kéo cánh tay Tô Tử Chiêm đang chỉ trỏ Âu Dương Vân xuống, cười hì hì nói: “Biểu ca à, Tô gia chúng ta rất trọng lễ nghĩa, nếu để ông ngoại biết huynh chỉ ngón tay vào người khác, lão gia tử sẽ đau lòng lắm đấy!”
Đổi lại vẫn là một cái nhìn khinh khỉnh.
Tôi lại nhìn sang Ất, cười mở lời: “Ồ, Mạc Ly, đã lâu không gặp!” Khi hắn chưa có phản ứng gì đáp lại, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, nhân tiện ăn đậu hũ của trai đẹp. Khà khà.
“Ặc… ặc…”
Tôi ôm Ất được có chút xíu xìu xiu thôi, một giây sau hai cánh tay tôi đã bị hai người khác ở hai hướng ngược nhau lôi lôi kéo kéo.
“Ái ui, ta là người đấy!~~~”Ối mẹ ơi, giằng co thế này lão nương chết mất!
Âu Dương Vân, Tô Tử Chiêm đột nhiên thu lực đạo, nhưng vẫn không buông tay.
Tôi khó xử ho mạnh một tiếng, vẫn không quên mỉm cười rạng rỡ.
Tôi sợ hai kẻ này lồng lộn lên. Hai kẻ này rất dễ nóng nảy.
Vẫn là Mạc Ly nhà tôi tốt hơn. Quân tử đoan chính, ôn hòa như ngọc!
“Quốc sĩ đại nhân của ta, Vĩnh An vương của ta, hai người các huynh không thể ở trong triều đình nước khác, mà không quan tâm đến quân chủ người ta, xin hỏi hai người các huynh phải giải thích thế nào?! Hả?!” Tôi hất bàn tay đang giam cầm tôi ra, nhướng mày cười gian tà, khoanh tay nhìn anh họ và Ất ngốc nghếch.
Ánh mắt dời sang người Âu Dương Vân, bắt gặp đôi mắt màu bạc như ngọc lưu ly kia, tôi thôi cười, nghiêm nghị nói: “Đừng luyện loại thần công gì đó nữa! Chẳng lẽ một ngày nào đó cũng bởi vì ta đối nghịch ý huynh, huynh không vui, không chút lưu tình liền giết chết ta không chút hối hận, như vậy sẽ tốt sao? Chẳng lẽ huynh cảm thấy tốt? Vân tiên nhân!”
Âu Dương Vân nhất thời thừ người ra.
“Vân tiên nhân, Thượng Quan Lăng không muốn huynh như vậy.” Tôi nhẹ nhàng, hướng về phía hắn, dùng thần ngữ nói.
***
Ngọc quốc, Lăng Đô, hoàng cung. Dưỡng Tâm điện, Tây Noãn các.
“Nực cười, trẫm làm sao có thể đáp ứng!” Thượng Quan Thiên trừng đôi mắt màu ngọc bích, có chút tức giận nhìn người đứng trước mặt hắn cười tươi như hoa.
“Bệ hạ ngài chớ nên nhẫn tâm dễ dàng cự tuyệt ta như thế chứ.”
Y phục sắc đỏ, một nhành mai trắng, đôi mắt màu tím cười lẳng lơ.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+